Процедура рецензування

Порядок рецензування рукописів статей у збірнику «Сільськогосподарська мікробіологія»

Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня збірника «Сільськогосподарська мікробіологія» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.

У збірнику «Сільськогосподарська мікробіологія» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Наукові статті, які надходять до редакції, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформления і відповідності до Вимог до рукописів, викладених на сайті.

Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла до редакції, рецензента зі складу редакційної колегії, який курує відповідний науковий напрямок. За умови відсутності члена редакційної колегії – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента для даної роботи. Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).

Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення. Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка надається рецензентові одночасно зі статтею.

При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

 • звертати особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
 • охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень,
 • коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
 • оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;
 • оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора у розв’язання проблеми, що розглядається. Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити заключення щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.

Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:

 • заявлена експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою у вигляді скан-копії. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.

Форма рецензії