Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» є періодичним виданням, фаховим із сільськогосподарських наук. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus. Повнотекстовий доступ до наукових статей збірника представлений на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал друкує експериментальні роботи, оглядові статті та короткі повідомлення.

До друку приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, у яких висвітлюються результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для сільського господарства і раніше не публікувалися.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: короткий аналіз останніх публікацій з досліджуваної проблеми, формулювання мети дослідження, матеріали й методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки та список цитованої літератури.

Статті проходять обов’язкове рецензування. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря.

Для всіх статей, що надходять на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту (Unicheck,«Advego Plagiatus»).

Рукописи приймаються до друку редакційною колегією після рецензування. Редакція залишає за собою право вносити в текст зміни й скорочення. Рукопис може бути повернутим автору для доопрацювання.

У разі повернення рукопису на доопрацювання автор зобов'язаний урахувати всі зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих змін у рукописі) і відправити виправлений і перероблений матеріал на адресу редакції у зазначений термін. При спілкуванні з рецензентом у супровідному листі слід детально відповісти на зауваження рецензента, а в електронному варіанті статті кольором позначити виправлення.

Рукописи, оформлені без дотримання правил для авторів, редакцією не приймаються. Відхилені рукописи не повертаються.

 

Вимоги до оформлення рукопису

Статті для публікації у збірнику подаються в електронній формі на адресу sgmicrob.houa@gmail.com. До статті обов’язково додається інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), контактний телефон, електронна адреса кожного автора. За наявності вказати код ORCID ID, ResearcherID кожного автора. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, бажано створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org.

Обсяг публікації — до 10 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі Microsoft Word із розширенням .docx, .doc або .rtf, шрифт Times New Roman, 12 pt. Міжрядковий інтервал основного тексту — 1,5; лівий, верхній і нижній береги сторінки мають бути 20 мм, правий — 10 мм.

Обсяг експериментальної статті не повинен перевищувати 18 000 знаків з пробілами (до 10-ти сторінок), оглядової статті – до 25 000 знаків (приблизно 14 сторінок), для молодих учених – до 9000 знаків (5 сторінок) разом з таблицями і рисунками, короткого повідомлення – до 6000 знаків.

Матеріал експериментальної статті слід викладати за таким планом:

УДК

Назва статті (не більше 120-ти знаків з пробілами, набрана прописними літерами)

Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, електронна адреса кожного автора

Назва установи та поштова адреса (вул., буд., місто, індекс, країна),

Реферат (мета, методи, результати, висновки – обсягом не менше 1800 знаків без пробілів).

Ключові слова (не більше 8-ти слів).

Виклад основного матеріалу:

вступ (постановка проблеми), аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми;

мета досліджень;

матеріали та методи досліджень (детально);

результати досліджень (обґрунтування одержаних результатів);

висновки та перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

 

Таблиці слід набирати у програмі Microsoft Word; шрифт Times New Roman, 12 pt малими літерами; повне обрамлення. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами.

Графіки і діаграми виконуються в програмі Microsoft Excel; вони обов’язково повинні бути придатними для редагування. Усі текстові написи, присутні на діаграмі, повинні бути виконані шрифтом Times New Roman. До статті, що містить діаграми, бажано додавати окремим файлом таблиці Microsoft Excel (розширення .xlsx або .xls) із цими діаграмами. Графічний об’єкт має бути розташовано по центру, його ширина не повинна перевищувати текстове поле. Зображення та фотографії мають бути записані у файлі з розширенням .jpg (.jpeg) або .tif (.tiff) з роздільною здатністю 300 dрі. Таблиці, рисунки, графіки, формули розташовувати після посилання на них у тексті.

Скорочення слів та словосполучень здійснювати відповідно до ДСТУ 3582-97. Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редктора Microsoft Word або Open Office.

Спеціальні символи (т.ч.  назви фірм, апаратури, препаратів, техніки та ін. ) слід наводити в оригінальному написанні.

 

Список використаних літературних джерел потрібно наводити наприкінці статті. Посилання на джерела літератури в тексті рукопису слід давати у квадратних дужках і нумерувати послідовно у порядку цитування у тексті статті. Недопустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, автореферати дисертацій, електронні ресурси.

Назви статей, монографій, збірників, праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок.

Звертаємо Вашу увагу, що цитувати бажано як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3-5 років) у провідних профільних виданнях. Слід уникати посилань на свої роботи (не більше 25%). Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI (у форматі http:/doi.org/).

Список літератури має складатися з двох частин: ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА та REFERENCES.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА — джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

REFERENCES — це список літератури, перекладений англійською мовою (або транслітерований в романському алфавіті) і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style (htth://www.apastyle.org/). Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (у форматі https://doi.org/). Транслітерувати український (російський) алфавіт латиницею потрібно відповідно до постанови КМУ від 27.01.2010 №55. Для транслітерації кирилиці латиницею з української мови слід обрати стандарт Паспортний (КМУ 2010) (http://ua.translit.net/), з російської – стандарт BGN.

 

Реферат англійською мовою містить: ПІБ авторів, назва статті, повна назва наукової установи та її поштова адреса, e-mail авторів, реферат (не менше 1800 знаків без пробілів) і ключові слова.

 

Окремим файлом потрібно подавати англомовний варіант статті для розміщення на сайті https://smic.in.ua. За неможливості надання англомовного варіанту, редакція розміщує власний варіант перекладу.

 

Приклади оформлення посилань

Приклад оформлення відповідно до
ДСТУ 8302:2015

Приклад оформлення відповідно до
стандарту APA

КНИГА

1–6 авторів

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovanii [Methods of field experiment with the basics of statistical processing of research results]. Moskva: Agropromizdat [in Russian]

Тараріко Ю. О., Несмашна О. Ю., Бердніков О. М. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва. К. : Аграрна наука, 2005. 200 с.

Tarariko, Iu. O., Nesmashna, O. Iu., & Berdnikov, O. M. (2005). Bioenergetychna ocinka sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva [Bioenergy evaluation of agricultural production]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзева Г. И. Практикум по микробиологии. М. : Колос, 1979. 215 с.

Tepper, E. Z., Shil’nikova, V. K., & Pereverzeva, H. I. (1979). Praktikum po mikrobiologii [Mikrobiology Manual]. Moskva: Kolos [in Russian].

Більше 7 авторів

Петриченко В. Ф., Лихочвор В. В., Іванюк С. В., Корнійчук О. В., Колісник С. І., Кобак С. Я. … Захарова О. М. Соя. Вінниця : Діло, 2016. 400 с.

Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V. V., Ivaniuk, S. V., Korniichuk, O. V., Kolisnyk, S. I., Kobak, S. Ya. … Zakharova, O. M. (2016). Soja [Soybean]. Vinnytsia: Dilо [in Ukrainian].

За редакцією

Rhizobiaceae. Молекулярная биология бактерий, взаимодействующих с растениями / Под ред. Г. Спайнка, А. Кондороши, П. Хукаса; рус. перевод под ред. И. А. Тихоновича, Н. А. Проворова. Санкт-Петербург, 2002. 567 с.

Spaynk, G., Kondoroshi, A., Hukas, P. (Eds.). (2002). Rhizobiaceae. Molecular biology of bacteria interacting with plants (rus translation eds. Tihonovich, I. A., Provorov, N. A.). Saint Petersburg [in Russian].

Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях / За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.

Volkohon, V. V. (Ed.). (2015). Mikrobni preparaty v suchasnyh agrarnyh tehnologijah  [Microbial preparations in modern agrarian technologies]. Kyiv [in Ukrainian].

РОЗДІЛ КНИГИ

Zelle, M. R., Hollander, A. Effects of radiation on bacteriaю A. Hollaender (Еd.). Radiation biology. Vol. II. New York : McGraw-Hill Book Co, 1955. P. 365–430.

Zelle, M. R., & Hollaender, A. (1955). Effects of radiation on bacteria. In A. Hollaender (Ed.)., Radiation biology, II (рр. 365–430). New York: McGraw-Hill Book Co.

СТАТТЯ В ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ

Hardy R. W. F., Holsten R. D. , Jackson E. K., Burns R. C. The acetylene-ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evaluation. Plant Physiol. 1968. № 43. С. 1185–1207. https://doi.org/10.1104/pp.43.8.1185

Hardy, R. W. F, Holsten, R. D., Jackson, E. K., & Burns, R. C. (1968). The acetylene-ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evaluation. Plant Physiol, 43, 1185–1207. https://doi.org/10.1104/pp.43.8.1185

Кравченко Н. О., Копилов Є. П., Головач О. В., Дмитрук О. М. Оцінка патогеності ґрунтового гриба Trichoderma viride 505. Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. Вип. 20. С. 23–28.

Kravchenko, N. O., Kopylov, Ye. P., Holovach, O. V., & Dmytruk, O. M. (2014). Otsinka patohennosti gruntovoh0o hryba Trichoderma viride 505 [Evaluation of pathogenicity of soil fungus Trichoderma viride 505]. Silskogospodarska mikrobiologiaAgricultural Microbiology, 20, 23–28 [in Ukrainian].

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Передерій М. Г. Скринінг штамів мікроорганізмів за здатністю до біосинтезу гідролітичних ферментів. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів, 24-25 жовтня). Чернігів, 2018. С. 68–71.

Perederij, M. G. (2018, October). Skryning shtamiv mikroorganizmiv za zdatnistju do biosyntezu gidrolitychnyh fermentiv [Screening of strains of microorganisms on the ability to biosynthesis of hydrolytic enzymes]. Proceedings of the XIII Scientific Conference of young scientists Microbiology in modern agricultural production (pp. 68–71), Chernigiv [in Ukrainian].

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 19.03.2012 № 131 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2017 № 550) Про затвердження Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 550 від 11.10.2017). Офіційний вісник України. 2012, № 29 (23 квітня). 86 с. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12/print

Nakaz Ministerstva agrarnoi' polityky ta prodovol'stva Ukrai'ny 19.03.2012 № 131 Pro zatverdzhennja Pereliku maksymal'no dopustymyh rivniv nebazhanyh rechovyn u kormah ta kormovij syrovyni dlja tvaryn [Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine of 19.03.2012 № 131 On Approval of the List of Maximum Permissible Levels of Unwanted Substances in Forages and Forage For Animals]. (2012, 23 April). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12/print [in Ukrainian].

ДИСЕРТАЦІЯ (АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ)

Трепач А. О. Особливості фосфорного живлення пшениці озимої за використання Rhizobium radiobacter: дис. ... канд. с.-г. наук / Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Чернігів, 2012.

Тrepach A. O. (2012). Features of a phosphoric nutrition of winter wheat when using of Rhizobium radiobacter (Unpublished candidate thesis). Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv, Ukraine [in Ukrainian]

Пройда Ю. О. Эффективность применения микроэлементов при возделывании сои в условиях Юго-Запада ЦЧР: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И. И. Иванова. Курск, 1999. 21 с.

Proyda, Yu. O. (1999). The effectiveness of the use of trace elements in the cultivation of soybean in the South-West of the CPR. (Extended abstract of Candidate thesis). Kursk State Agricultural Academy named after I. I. Ivanova. Kursk, Russia [in Russian].

ПАТЕНТ, ДСТУ

Штам бактерій Azospirillum brasilense для виробництва бактеріального добрива під гречку: пат. 40542 Україна. МПК С05F11/08, С12№1/20, В. І. Лохова, О. В. Надкернична; заявник і патентовласник: Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. №4323845/SU; заявл. 02.11.1987; опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6.

Pat. 40542 UA, МПК С05F11/08, С12N1/20. Bacterial strainy Azospirillum brasilense for producing bacterial fertilizer for buckwheat, Lokhova, V. I., Nadkernychna, O. V., Publ. 16.07.2001 [in Ukrainian].

ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Метод визначення органічної речовини: [Чинний від 2004–04–30]. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 18 c.

DSTU 4289:2004. Yakist gruntu. Metod vyznachennia organichnoi rechovyny [The quality of the soil. Method of determination of organic matter], Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005 [in Ukrainian].

ДСТУ 4727–2007. Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору за методом Карпінського–Зам’ятіної в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського. [Чинний від 2008-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2008. 9 с.

DSTU 4727–2007 (2008). Jakist gruntu. Vyznachennja ruhomyh spoluk fosforu za metodom KarpinskogoZamjatinoi v modyfikacii NNC IGA im. O.N. Sokolovskogo [Ground quality. Determination of mobile compounds of phosphorus by the Karpinsky method – Zamyatinaya in the modification of the NSC IGA named after O.N. Sokolovsky]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008 [in Ukrainian].