ВПЛИВ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД І ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ НА МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ГРУНТУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ

  • В.Є. Дишлюк Національна академія аграрних наук України
Ключові слова: осади стічних вод і продукти їх переробки, ризосферна мікробіота, біологічна активність ґрунту, процеси мінералізації та іммобілізації

Анотація

Вивчено вплив анаеробно зброджених осадів стічних вод станції аерації великого промцентру та продуктів їх переробки (нові органо-мінеральні добрива) на формування мікробоценозу ґрунту. З’ясовано, що застосування нетрадиційних органомінеральних добрив у помірних нормах, а також удобрювальних композитів на основі відходів у кількостях, на порядок менших від рекомендованих норм органічних добрив, виявляє помітний вплив на ґрунтовий мікробоценоз. При цьому відмічено збільшення чисельності мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп, що обумовлює високий рівень біогенності ризосферного ґрунту і кращі умови для розвитку рослин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження /[К.І. Андреюк, Г.О. Іутинська, А.Ф. Антипчук та ін.]. – К.: Обереги, 2001. – 240 с.
2. Концепція агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015 року /За ред. С.А. Балюка, М.В. Лісового. – Харків: Мінагрополітики України, УААН, ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”, 2009. – 37 c.
3. Демидов О.А. Родючість ґрунтів потребує охорони /Демидов О.А., Греков В.О., Дацько Л.В. //Аграрний тиждень. Україна. № 16(101). 11.05.09-17.05.09. – К.: ТОВ “АВД-АГРО”. – С. 10-11.
4. Чегринець Г.Я. Наукове обґрунтування гігієнічної регламентації застосування в сільськогосподарському виробництві органо-мінераль них добрив на основі осадів стічних вод: автореф. дис. ... д-ра мед. наук /Г.Я. Чегринець. – К., 1993. – 40 с.
5. Попов П.Д. Особенности использования удобрения на городских отходах /Попов П.Д., Касатиков В.А. //Химия в сельском хозяйстве. – 1984. – № 12. – С. 8-10.
6. Самолов Л.Н. Отходы бытового и промышленного происхождения – резерв производства органических удобрений /Самолов Л.Н. //Химия в сельском хозяйстве. – 1984. – № 1– С. 53-58.
7. Peterson A.E. Effects of 12 years of liquid digested sludge application on the soil phosphorus level /Peterson A.E., Speth P.E. //Aneer. Soc. Annu. Meet. – Minneapolis, 1992. – P. 53.
8. Калачиков В.А. Пути восстановления плодородия мелконарушенных земель /В.А. Калачиков. – К.: УкрНИИНТИ, 1976. – 36 с.
9. Покровская С.Ф. Использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве /С.Ф. Покровская, Л.И. Гладкова. – М.: ВНИИТЭИСХ, 1977. – 44 с.
10. Евилевич А.З. Утилизация осадка сточных вод /А.З. Евилевич, М.А. Евилевич. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 248 с.
11. Микробная биомасса и биологическая активность серых лесных почв при внесении осадков городских сточных вод /Селивановская С.Ю., Латыпова В.З., Киямова С.Н., Алимова Ф.К. //Почвоведение. – 2001. – № 2. – С. 227-233.
12. Дишлюк В.Є. Характеристика мікробного угруповання осадів стічних вод і продуктів їх переробки та оцінка функціональної спрямованості їх мікробіоти /Дишлюк В.Є. //C.-г. мікробіологія: міжвід. темат. наук. зб. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2009. – Вип. 9. – С. 76-89.
13. Дишлюк В.Є. Оцінка фітотоксичності осадів стічних вод і продуктів їх переробки /Дишлюк В.Є. //Агроекол. журн. – 2010. – Спецвипуск. – С. 77-81.
14. Дишлюк В.Є. Мікроелементний склад та використання осадів стічних вод міських очисних споруд як органо-мінеральних добрив /Дишлюк В.Є. //Вісник Дніпропетровського держ. аграрного ун-ту. – 2000. – № 1-2. – С. 61-62.
15. Дишлюк В.Є. Нові органо-мінеральні добрива на основі осадів стічних вод міських очисних споруд для окультурення грунтів /Дишлюк В.Є. //Міжнар. н.-практ. конф. “Сучасний стан грунтового покриву України та шляхи забезпечення його сталого розвитку на початку 21-го століття”: Тези доп. – Харків: ННЦ “ІГА ім. О.Н. Соколовського” УААН, 2006. – С. 210-211.
16. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы /Д.Г. Звягинцев. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 256 с.
17. Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метабо литов /Под ред. Н.А. Красильникова. – М.: Изд-во МГУ, 1966. – С. 7-24.
18. Мишустин Е.М. Аппликационные методы почвенной микробиологии /Мишустин Е.М., Востров И.С. //Микробиологические исследования почв. – К.: Урожай, 1971. – С. 3-12.
19. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
20. Рубенчик Л.И. Азотобактер и его применение в сельском хозяйстве /Л.И. Рубенчик. – К.: Изд. АН УССР, 1960. – 328 с.
21. Сало Т.Л. Биологическая активность орошаемой почвы при использовании в качестве удобрения осадков городских сточных вод /Сало Т.Л., Дышлюк В.Е. //Научно-производ. конф. стран СНГ “Экологические проблемы при водных мелиорациях”: Тез. докл. – К., 1995. – С. 117- 119.
22. Сало Т.Л. Підвищення продуктивності зрошуваних земель при удобренні осадом стічних вод /Сало Т.Л., Дишлюк В.Є., Андріяко Г.І. //Матер. наук. конф. “Проблеми гідромеліорації в Україні”. – Дніпропетровськ, 1996. – С. 147-148.
23. Дишлюк В.Є. Родючість ґрунту та урожайність кормових культур при застосуванні на добриво осадів міських очисних споруд /Дишлюк В.Є. //Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН. – К.: ІЗ УААН, 1997. – Вип. 1. – С. 65-67.

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2011-03-22
Як цитувати
Дишлюк , В. (2011). ВПЛИВ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД І ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ НА МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ГРУНТУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 12, 68-86. https://doi.org/10.35868/1997-3004.12.68-86