ІСТОРІЯ І ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)

  • Москаленко А. М. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Волкогон В. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, мікробіологія, вірусологія

Анотація

У статті, присвяченій 60-й річниці від дня заснування Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, представлено основні досягнення наукових підрозділів Інституту та його історичний шлях розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Чепуров К. П., Черкасова А. В. Диплокок¬ковые и стрептококковые заболевания живот¬ных. К. : Госиздат сельхоз. лит-ры УССР, 1963. 159 с.
2. Ротов В. И. Туберкулёз птиц и меры борь¬бы с ним. К. : Изд. УАСГН, 1962. 220 с.
3. Довідник ветеринарного лікаря / за ред. проф. В. І. Ротова. К. : Дерсільгоспвидав УРСР, 1963. 581 с.
4. Романенко В. П. Хвороба Тешена. К. : Урожай, 1974. 76 с.
5. Шелудько Ю. М. Фітовірусологія. К. : Ви¬ща школа, 1970. 272 с.
6. Шелудько Ю. М., Рейфман В. Г. Вирои- ды — новый класс патогенов. М. : Наука, 1978. 88 с.
7. Ротов В. И., Кокуричев П. И., Савчен¬ко П. Е. Туберкулёз сельскохозяйственных жи-вотных. К. : Урожай, 1973. 384 с.
8. Ротов В. И. Туберкулёз птиц. К. : Урожай, 1974. 152 с.
9. Ротов В. И., Кокуричев П. И., Савчен¬ко П. Е., Трач Ю. А. Туберкулёз сельскохозяй-ственных животных. Изд. Второе, дополненное и переработанное. К. : Урожай, 1978. 240 с.
10. Романенко В. Ф. Инфекционные желу-дочно-кишечные болезни свиней. М. : Колос, 1984. 158с.
11. Давидова О. Е., Вешицкий В. А., Маль-цева Н. Н., Волкогон В. В. и др. Новые элементы биорегуляции для устойчивого развития в агро¬экосистемах. К. : Наук. думка, 2004. 320 с.
12. Патика В. П., Коць С. Я., Волкогон В. В. та ін. Біологічний азот / За ред. В. П. Патики. К. : Світ, 2003. 424с.
13. Савченко П. Е. Лабораторная диагности¬ка туберкулёза животных. Чернигов, 1998. 64 с.
14. Канівець В. І. Життя ґрунту. К. : Аграрна наука, 1998. 132 с.
15. Патыка В. Ф., Кислухина М. В., Макее-ва Л. Н. Краткий англо-русско-украинский, рус¬ско-украинско-английский словарь по биологи¬ческому азоту / Под ред. В. П. Патыки. К., 1999. 173 с.
16. Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ко- валевська Т. М. та ін. Мікробні препарати у зем- леробстві. Теорія і практика / За ред. В. В. Вол¬когона. К. : Аграрна наука, 2006. 312 с.
17. Волкогон В. В. Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогоспо¬дарських культур. К. : Аграрна наука, 2007. 144 с.
18. Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ток¬макова Л. М. та ін. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аг¬рарна наука, 2010. 464 с.
19. Волкогон В. В., Заришняк А. С., Гри- ник І. В. та ін. Методологія і практика викорис-тання мікробних препаратів у технологіях виро¬щування сільськогосподарських культур / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна наука, 2011. 150 с.
20. Волкогон В. В. Биологическая транс-формация азота. Palmarium Academic publishing, 2013. 116 c.
21. Камінський В. Ф., Дегодюк Е. Г., Дего- дюк С. Е., Літвінова О. А., Гуральчук С. З., Єр- молаєв М. М., Волкогон В. В. . Дишлюк В. Є. Культура сидерації. К. : Аграрна наука, 2013. 80 с.
22. Москаленко А. М. Теоретичні та методо¬логічні засади ефективного використання сільсь¬когосподарських земель Полісся України: моно¬графія. Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2015. 335 с.
23. Волкогон В. В. Мікробіологічна транс-формація сполук азоту в ґрунтах агроценозів. Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2017. 192 с.
24. Волкогон В. В., Бердніков О. М., Лопу-шняк В. І. Екологічні аспекти систем удобрення сільськогосподарських культур. К : Аграрна нау¬ка, 2019. 264 с.
25. Каталог культур мікроорганізмів / [наук. редкол.: В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська]. Чернігів : ЦНТЕІ, 2007. 45 с.
26. Каталог охоронних документів / [ред. В. В. Волкогон]. Чернігів : Деснянська правда, 2010. 240 с.

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
А. М. , М., & В. В. , В. (2021). ІСТОРІЯ І ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ). Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 3-12. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.3-12