СКРИНІНГ СУЧАСНИХ СОРТІВ НУТУ ЗА РЕАКЦІЄЮ НА БАКТЕРИЗАЦІЮ

  • Логоша О. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Воробей Ю. О. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Усманова Т. О. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Бушулян О. В. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, сорти нуту, бульбочкові бактерії, Mesorhizobium ciceri

Анотація

Мета. Провести скринінг сучасних сортів нуту української селекції за реакцією на бактеризацію, виявити сорти, що характеризуються високими приростами показників симбіотичної активності та урожайності. Методи. Біотестування, газохроматографічний, польового досліду, статистичні. Результати. Реакцію на бактеризацію насіння нуту різних сортів вивчали в умовах польового досліду в південному регіоні України (Одеська обл.). Унаслідок інокуляції насіння нуту бактеріальною суспензією ефективного штаму Mesorhizobium сicerі ND-64 спостерігали істотне зростання показників нодуляційної активності. Найбільший приріст кількості бульбочок (51,6 % і 53 %) відзначено для сортів Одисей та Тріумф. За інокуляції насіння досліджуваним штамом також показано значне підвищення маси бульбочок сорту Тріумф (у 2,3 раза). У контрольних варіантах нітрогеназна активність у бульбочках рослин сорту Скарб була найвищою (425 нмоль С2Н4/росл. за год), сорту Буджак — найнижчою (159 нмоль С2Н4/росл. за год). Інокуляція насіння бактеріальною суспензією M. сicerі ND-64 сприяла значному зростанню досліджуваного показника у сортів Буджак, Пам’ять, Одисей та Тріумф. Останній характеризувався найбільш істотною реакцією на інокуляцію ефективним штамом за показниками нодуляційної та нітрогеназної активності. Для сорту Скарб за симбіотичними показниками відзначено найслабшу здатність відкликатися на інокуляцію. Максимальним значенням кількості насінин з рослини (18,5 од./рослину) характеризувався сорт Пам’ять. Проте унаслідок інокуляції насіння нуту M. сicerі ND-64 кількість насінин найбільшою мірою підвищилась у сорту Скарб і складала 28,7 од./рослину. За показниками маси насінин переважав сорт Тріумф (9,5 г/рослину). Урожайність всіх досліджуваних сортів нуту за бактеризації насіння M. сicerі ND-64 істотно переважала контрольні варіанти (без інокуляції) на 21–56 %. Найбільший приріст до контролю відзначено для сортів Тріумф (0,49 т/га) та Скарб (0,56 т/га). Здатність бульбочкових бактерій M. ciceri ND-64 до інтенсивного синтезу фітогормонів і формування високоефективного симбіозу з рослинами нуту різних сортів забезпечувала комплементарну взаємодію ризобій з рослинами та істотне підвищення урожайності культури. Висновки: За рахунок взаємодії з аборигенними бульбочковими бактеріями найбільшими показниками нодуляційної та нітрогеназної активності характеризувалися сорти Тріумф і Скарб, урожайності — Тріумф і Буджак. Скринінг сортів за реакцією на інокуляцію ефективним штамом M. ciceri ND-64 свідчить про зростання показників симбіотичної активності у сортів Тріумф, Буджак (крупнонасінні), Пам’ять (середньонасінний). Максимальну прибавку урожайності внаслідок інокуляції виявлено у сортів нуту Скарб і Тріумф. Бактерії M. ciceri ND-64 здатні до активного синтезу речовин фітогормональної природи, що сприяє ефективній взаємодії ризобій з рослинами нуту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Gangola M. P., Baga M., Gaur P. M., Chib-
bar R. N. Chickpea — nutritional quality and role in alleviation of global malnourishment. Legume Pers¬pectives. 2014. №. 3. Р. 33-35.
2. Merga B., Haji J. Economic importance of chickpea: Production, value, and world trade. Co-gent Food & Agriculture. 2019. Vol. 5. № 1. Р. 1-12.
3. Rachwa-Rosiak D., Nebesny E., Budryn G. Chickpeas — composition, nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: a review.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
2015. Vol. 55. № 8. Р. 1137-1145.
4. Холодова О. Ю. Характеристика пожив-них властивостей нуту та сучасний стан його ви¬користання у харчовій промисловості. Товаро¬знавство та інновації. 2011. Вип. 3. С. 165-170.
5. Andrews M., Andrews M. E. Specificity in Legume-Rhizobia Symbioses. International Journal of Molecular Sciences. 2017. Vol. 18. №4. P. 705.
6. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Волко¬ва І. В., Усманова Т. О. Штам Mesorhizobium ci- ceri ND-64 — ефективний мікросимбіонт нуту сучасних сортів. Сільськогосподарська мікробіо¬логія. 2020. Вип. 32. С. 3-17.
7. Січкар В. І., Хухлаєв І. І., Бушулян О. В. та ін. Інтенсифікація азотфіксувального потенці¬алу зернобобових культур шляхом комплемента¬рного добору макро- і мікросимбіонтів. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер.: Біологія. 2014. Вип. 3 (60). С. 165-169.
8. Duchene O., Vian J.-F., Celette F. Intercrop¬ping with legume for agroecological cropping sys¬tems: Complementarity and facilitation processes and the importance of soil microorganisms. A re¬view. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2017. Vol. 240. P. 148-161.
9. Проворов И. А. Взаимосвязь между так-сономией бобовых и специфичностью их взаи-модействия с клубеньковыми бактериями. Бота¬нический журнал. 1992. Т. 77. № 8. С. 21-32.
10. Pandey R. P., Srivastava A. K., Gupta V. K.,
O'Donovan A., Ramteke P. W. Enhanced yield of diverse varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) by different isolates of Mesorhizobium ciceri. Environ¬mental Sustainability. 2018. Vol. 1(4). P. 425-435.
11. Zaman S., Abdul Mazid M., Kabir G. Effect of Rhizobium inoculant on nodulation, yield and yield traits of chickpea (Cicer arietinum L.) in four different soils of Greater Rajshahi. Journal of Life
and Earth Science. 2011. Vol. 6. P. 45-50.
12. Hirsch A. M. Role of lectins (and rhizobial exopolysaccharides) in legume nodulation. Current Opinion in Plant Biology. 1999. Vol. 2. № 4. P. 320¬326.
13. Кириченко Е. В. Комплементарное взаи¬модействие лектинов бобовых растений с су¬спензиями клубеньковых бактерий как один из показателей специфичности симбионтов. Физио¬логия и биохимия культурных растений. 2004. Т. 36. № 4. С. 301-306.
14. Yadav S., Shah V., Mod B. Genetic diver-sity analysis between different varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) using SSR markers. Interna¬tional Journal of Applied Sciences and Biotechno¬logy. 2019. Vol. 7. № 2. Р. 236-242.
15. Olika E., Abera S., Fikre A. (2019). Physi¬cochemical properties and effect of processing me¬thods on mineral composition and antinutritional factors of improved chickpea (Cicer arietinum L.) varieties grown in Ethiopia. International Journal of
Food Science. 2019. Р. 1-7.
16. Бушулян О. В. Створення та впровад-ження у виробництво посухостійких сортів нуту. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2015. Вип. 26 (66). С. 33-40.
17. Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Кар-пенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. К. : НІЧЛАВА, 2003. 320 с.
18. Кефели В. И., Турецкая Р. X., Коф Э. М., Власов В. П. Определение биологической актив¬ности свободных ауксинов и ингибиторов роста в растительном материале. Методы определения фитогормонов, ингибиторов роста, дефолиантов и гербицидов. М. : Наука, 1973. С. 7-21.
19. Методические рекомендации по опреде¬лению фитогормонов. АН УССР, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного. Киев : Ин-т ботаники, 1988. 78 с. С. 41-45.
20. Hardy R. W. F., Holsten R. D., Jack¬son E. K., Burns R. C. The acetylene-ethylene assay for nitrogen fixation: laboratory and field evaluation. Plant Physiology. 1968. Vol. 43. № 8. Р. 1185-1207.
21. Штам бульбочкових бактерій Mesorhizo- bium ciceri Н-12, активний симбіотичний азот- фіксатор, який використовують для приготуван¬ня бактеріального препарату, що підвищує вро-жайність нуту: пат. 17664 Україна, МПК С 12 N 1/00, С 12 P 1/04, М. З. Толкачов, С. В. Дідович,
І. О. Каменєва; заявник і патентовласник: Пів-денний філіал Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН; заявл. 13.03.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10.
22. Штам бульбочкових бактерій Mesorhizo- bium ciceri ND-64 (IMB-7835) для одержання бактеріального препарату під нут: пат. 141783
Україна. МПК C12N 1/02, C05F 11/08, О. В. Ло-
гоша, Ю. О. Воробей, Т. О. Усманова; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробницт¬ва НААН України; заявл. 21.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.
23. Бушулян О. В., Січкар В. І. Сучасна тех¬нологія вирощування нуту. Методичні рекомен¬дації. СГІ-НЦНС. 2011. 31 с.
24. Lohosha O., Vorobei Y. Usmanova T. Me- sorhizobium ciceri ND-64 — highly efficient sym¬biont of chickpea plants, cultivated in Polissia and Steppe zone of Ukraine. Analele Universitafii din Oradea, Fascicula Biologie. 2021. T. XXVII. I. 1.
P. 55-58.
25. Леонова Н. О., Данкевич Л. А., Драго- воз I. В., Патика В. П., Іутинська Г. О. Синтез по¬заклітинних ФІТОГОРМОНІВ-СТИМУЛЯТОРІВ бульбо¬чковими та фітопатогенними бактеріями сої. До¬повіді Національної академії наук України. 2013. Вип. 3. С. 165-171.
26. Надкернична О. В. Азотфіксуючі мікро¬бно-рослинні симбіози. Сільськогосподарська мі¬кробіологія. 2005. Вип. 1-2. С. 105-127.

Переглядів анотації: 74
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
О. В. , Л., Ю. О. , В., Т. О. , У., & О. В. , Б. (2021). СКРИНІНГ СУЧАСНИХ СОРТІВ НУТУ ЗА РЕАКЦІЄЮ НА БАКТЕРИЗАЦІЮ. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 44-54. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.44-54