ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ТА УДОБРЕННЯ СПОНТАННО ВІДНОВЛЮВАНОГО ТРАВОСТОЮ НА ПЕРЕБІГ ҐРУНТОВИХ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • Малиновська І. М. ННЦ «Інститут землеробства НААН»
  • Сорока О. П. ННЦ «Інститут землеробства НААН»
  • Пташнік М. М. ННЦ «Інститут землеробства НААН»
  • Кургак В. Г. ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Ключові слова: мікробіоценоз, еколого-трофічні групи, мінеральні добрива, режим використання травостоїв, мінералізація, гумус, токсичність

Анотація

Мета. Дослідити стан мікробіоценозу ґрунту спонтанно відновлюваного фітоценозу 21-го року самозаростання за внесення мінеральних добрив у дозі N90P40K70 і двоукісного режиму використання. Методи. Експериментально-польовий, лабораторно-аналітичний, мікробіологічні, статистичні. Результати. Оптимізація мінерального живлення відновлюваного фітоценозу сприяє збільшенню чисельності мікроорганізмів: амоніфікаторів у 2,24 раза, іммобілізаторів мінерального азоту — у 1,39, денітрифікаторів — у 3,19, нітрифікаторів — у 1,71, целюлозоруйнівних — у 1,64, актиноміцетів — у 1,17, мікроміцетів — у 1,20, мобілізаторів органофосфатів — у 1,33 раза. Внаслідок застосування двохукісного режиму використання трав’янистих ценозів чисельність мікроорганізмів більшості досліджених груп не змінюється, за винятком денітрифікаторів, целюлозоруйнівних бактерій, мікроміцетів і мобілізаторів органофосфатів. Застосування мінеральних добрив призводить до уповільнення мінералізаційних процесів у ґрунті: індекс педотрофності зменшується в 2,28 раза, коефіцієнт мінералізації сполук азоту — в 1,60, оліготрофності — в 2,25, активність мінералізації гумусу — в 1,65 раза. Відчуження рослинної біомаси несуттєво впливає на перебіг мікробіологічних процесів у ґрунті: індекс педотрофності зростає на 18,2 %, коефіцієнт оліготрофності — на 3,63 %, коефіцієнт мінералізації сполук азоту зменшується на 6,6 %, активність мінералізації гумусу — на 6,2 %. Висновки. Нестача мінеральних елементів у ґрунті перелогу провокує інтенсифікацію мінералізаційних процесів, а оптимізування мінерального живлення рослин фітоценозу сприяє їх уповільненню. Зниження сумарної біологічної активності й підвищення фітотоксичності ґрунту за двоукісного використання травостоїв свідчить про початок процесів виснаження ґрунту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Камінський В. Ф., Коломієць Л. П., Шев¬ченко І. П. Науково-методичні аспекти викорис¬тання еродованих земель в агроландшафтах зони Лісостепу. Вісник аграрної науки. 2018. № 11 (788). С. 13-19. https://doi.org/10.31073/agrovis nyk201811-02
2. Боговін А. В., Пташнік М. М., Дудник С. В. Відновлення продуктивних, екологічно стійких трав'янистих біогеоценозів на антропотрансфор- мованих едафотопах. Монографія. К. : Вид-ць Сладкевич Б. А., 2017. 356 c.
3. Про схвалення Концепції боротьби з де-градацією земель та опустелюванням [Електрон¬ний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80.
4. Malynovska I. M., Kaminskyi V. F., Tka-chenko М. A. Influence of heavy metals pollution on the formation of microbial community in gray forest soil. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (6), P. 97-100. https://doi.org/10.15421/2020_264
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
5. Русакова И. В. Биологические свойства дерново-подзолистой супесчаной почвы при дли¬тельном использовании соломы на удобрение. Почвоведение. 2013. № 12. С. 1485-1493. https:// doi.org/10.7868/S0032180X13120101
6. Методы изучения почвенных микроорга¬низмов и их метаболитов / Под ред. Н. А. Кра¬сильникова. М. : МГУ, 1966. 162 с.
7. Малиновська І. М., Сорока О. П. Стан мік- робіоценозу малорічного перелогу за мінераль- ного удобрення. Збірник наукових праць Інсти¬туту землеробства. К. : Ексмо. 2009. Вип. 4. С. 29-34.
8. Малиновська І. М., Сорока О. П. Вплив агротехнічних заходів на перебіг мікробіологіч¬них процесів у ґрунті малорічного перелогу. Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Чернігів, 27-30 вересня). Черні¬гів, 2011. С. 256-260.

Переглядів анотації: 76
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
І. М. , М., О. П. , С., М. М. , П., & В. Г. , К. (2021). ВПЛИВ РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ТА УДОБРЕННЯ СПОНТАННО ВІДНОВЛЮВАНОГО ТРАВОСТОЮ НА ПЕРЕБІГ ҐРУНТОВИХ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 55-61. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.55-61