ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • Рєзнік С. В. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Ключові слова: чорнозем типовий, органічне землеробство, ґрунтові мікроорганізми, біогенність

Анотація

Мета. Визначити вплив різних систем землеробства на показники чисельності представників еколого-трофічних груп мікроорганізмів чорноземів типових. Методи. Порівняльно-профільно-генетичний, мікробіологічні, статистичні. Результати. Найбільшою мікробіологічною активністю характеризується верхній 0–10-сантиметровий шар ґрунту (з глибиною чисельність мікроорганізмів зменшується, і лише у посушливі періоди можливе переважання показників мікробіологічної активності у 10–20-сантиметровому шарі). Найбільших трансформацій зазнає мікробоценоз в умовах інтенсивної системи землеробства за перемішування й обороту пласту. Це виражається у значному зменшенні мікробіологічної активності у 0–10-сантиметровому шарі і навпаки, збільшенні показників у шарах 10–20 і 20–30 см. Агрогенні ґрунти мають вищі показники загальної мікробіологічної активності проти перелогової ділянки. Найбільший позитивний вплив на біогенність зафіксовано у варіантах органічної системи землеробства, особливо за умови застосування сидератів. Наведено дані щодо напрямів розвитку ґрунтово-біологічних процесів досліджуваних варіантів шляхом аналізу коефіцієнтів оліготрофності, мінералізації-іммобілізації й мобілізації азотного фонду. Математичний аналіз даних засвідчив суттєвий вплив глибини відбору зразків на чисельність усіх досліджуваних мікроорганізмів, тоді як система землеробства достовірно впливала на чисельність мікроскопічних грибів, актиноміцетів і амілолітичної мікробіоти. Висновки. Агрогенне використання чорноземів зменшує чисельність мікроскопічних грибів. У варіантах органічного землеробства зафіксовано значне збільшення чисельності актиноміцетів і амілолітичної мікробіоти. За інтенсивної системи землеробства спостерігається зменшення чисельності представників усіх досліджених еколого-трофічних груп мікроорганізмів. І навпаки, варіанти органічної системи землеробства, особливо за використання сидерату, мають вищу чисельність більшості функціональних груп мікроорганізмів. Ґрунти, що обробляються, характеризуються вищим коефіцієнтом мінералізації й іммобілізації проти перелогу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України. Київ, 2010.
2. FAO. A protocol for measurement, monitor¬ing, reporting and verification of soil organic carbon in agricultural landscapes — GSOC-MRV Protocol. 2020. Rome. https://doi.org/10.4060/cb0509en
3. FAO, ITPS, GSBI, CBD and EC. 2020. State of knowledge of soil biodiversity. Status, challen¬ges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb1928en
4. Тихоненко Д. Г. Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП) агрогенних дерново-підзолистих і чорноземних ґрунтів Лісостепу і Полісся Украї¬ни. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер. «Ґрун¬тознавство, агрохімія, землеробство, лісове гос¬подарство, екологія ґрунтів». 2017. № 1. С. 5-11.
5. Медведев В. В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, эволюция, география, мониторинг, охрана). Харьков : 13 типография, 2008. 406 с.
6. Дегтярьов В. В. Гумус чорноземів Лівобе¬режного Лісостепу і Степу України. Харків : Майдан, 2011. 358 с.
7. Brussaard L., De Ruiter P. C., Brown G. G. Soil biodiversity for agricultural sustainability. Agri¬culture Ecosys. Environ. 2007. Vol. 121. P. 233-244.
8. Jacoby R., Peukert M., Succurro A., Kopri-
vova A., Kopriva S. The Role of Soil Microorgan-isms in Plant Mineral Nutrition — Current Know-ledge and Future Directions. Front. Plant Sci. 2017. Vol. 8:1617. P. 1-19. https://doi.org/10.3389/fpls.
2017.01617
9. Emmett B. D., Levesque-Tremblay V., Harri¬son M. J. Conserved and reproducible bacterial com¬munities associate with extraradical hyphae of ar- buscular mycorrhizal fungi. ISME J. 2021. Vol. 15. P. 2276-2288. https://doi.org/10.1038/s41396-021- 00920-2
10. Barea J.-M., Pozo M. J., Azcon R., Azcon- Aguilar C. Microbial co-operation in the rhizosphe- re, Journal of Experimental Botany. Vol. 56, Iss. 417. 2005. P. 1761-1778. https://doi.org/ 10.1093/jxb/eri197
11. Демиденко О. В. Кореляційні зв'язки фі¬зіологічних груп мікроорганізмів з показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних сис¬тем удобрення. Вісник аграрної науки. 2021. № 4 (817). С. 20-27. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk 202104-03
12. Bulyhin S., Tonkha O. Biological evalua-tion of the rationality of soil usage in agriculture. Agricultural Science and Practice. 2018. Vol. 5(1). P. 23-29. https://doi.org/10.15407/agrisp5.01.023
13. Новосад К. Б., Гавва Д. В., Фісунов М. М.
Біогенність чорноземів звичайних Українського степового природного заповідника (відділення «Хомутовський степ»). Вісник Харківського наці- онального аграрного університету імені В. В. До- кучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, зем¬леробство, лісове господарство, екологія ґрун¬тів». 2009. № 3. С. 110-114.
14. Рєзнік С. В. Зміни еколого-трофічних уг- рупувань мікроорганізмів чорноземів типових за різних систем землеробства. Вісник Харківсько¬го національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохі¬мія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2019. № 1. С. 69-74.
15. Полянская Л. М., Гейдебрехт В. В., Сте¬панов А. Л., Звягинцев Д. Г. Распределение чис¬ленности и биомассы микроорганизмов по про¬филям зональных типов почв. Почвоведение, 1995. № 3. С. 322-328.
16. Малиновська І. М. Просторова структу¬ра бактеріальних ценозів сірого лісового ґрунту за різних умов використання. Сільськогосподар¬ська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 36-42. https://doi.org/10.35868/1997-3004.25.36-42
17. Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ток¬макова Л. М., Мельничук Т. М., Чайковська Л. О. Експериментальна ґрунтова мікробіологія. Київ : Аграрна наука, 2010. 464 с.
18. Щуковський М. А., Величко Л. Л., Ново- сад К. Б., Казюта О. М., Васильєва Л. І. Мікро¬біологія ґрунтів. Посібник до лабораторно-прак¬тичних занять; за ред. Д. Г. Тихоненка. Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002. 136 с.
19. Титова В. И., Козлов А. В. Методы оце¬нки функционирования микробоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества: научно-методическое пособие. Ниж¬ний Новгород, 2012. 64 с.
20. Чесняк Г. Я., Бацула О. О., Дерев'ян¬ко Р. Г. Параметри гумусного стану ґрунтів. За-безпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. Київ : Урожай, 1987. 127 c.

Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
С. В. , Р. (2021). ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНІ УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 62-71. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.62-71