ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА КІЛЬКІСТЬ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ ТА ВЕЛИЧИНУ МІКРОБНОЇ БІОМАСИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

  • Діденко Н. О. Інститут водних проблем і меліорації НААН
  • Коновалова В. М. Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН
Ключові слова: нульові технології, дощові черв’яки, сівозміна, покривні культури, мікробна біомаса, органічна речовина

Анотація

Мета. Встановити вплив різних способів обробітку ґрунту на кількість дощових черв’яків і мікробну біомасу в темно-каштановому важкосуглинковому ґрунті за дотримання сівозміни соя – озима пшениця – кукурудза; перевірити гіпотезу щодо негативного впливу традиційних технологій обробітку ґрунту на чисельність дощових черв’яків. Методи. Аналітичний, польовий, лабораторний, системного аналізу, статистичні. Результати. У результаті досліджень, проведених у 2018–2021 рр. на базі Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААН, встановлено позитивний вплив нульових технологій обробітку ґрунту на досліджувані показники, якщо порівняти з традиційними технологіями. Відзначено збільшення кількості дощових черв’яків у 2,5 раза та величини мікробної біомаси у 1,1 раза за нульових технологій. Взаємодія факторів обробітку ґрунту та покривних культур у структурі сівозміни складала 23,7 %. Технології обробітку ґрунту мали несуттєвий вплив на величину мікробної біомаси — на рівні 1,4 %. Значущість дії покривних культур у сівозміні складала 10,0 %. Також у досліді відзначали більшу чисельність дощових черв’яків у ґрунті за нульових технологій з покривними культурами та традиційних технологій на контролі, що пояснюється кращим середовищем існування і сприятливими умовами до розмноження й поширення популяції залежно від технологій обробітку ґрунту. Зміни щільності складення у шарі ґрунту 0–30 см перебували у межах похибки вимірювання (за нульових технологій досліджуваний показник становив 1,23 г/см3, за традиційних — 1,24 г/см3). Відзначали ущільнення 0–20 см шару ґрунту за нульових і традиційних технологій обробітку. Вміст органічної речовини ґрунту за роки дослідження за нульових технологій зріс до 3,0 %, що у 1,2 раза вище, ніж за традиційних технологій. Висновки. В умовах стаціонарного польового досліду встановлено позитивний вплив нульових технологій на ранні зміни біологічних властивостей ґрунту, що характеризувалися збільшенням кількості дощових черв’яків і величини мікробної біомаси. Визначено позитивний вплив покривних культур на якість ґрунту, що характеризувався ознаками активізації біоти у шарі 0–30 см і поліпшенням біологічних та фізичних властивостей ґрунту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosys¬tems and Human Well Being: Synthesis. Washing¬ton DC : Island Press, 2005. 186 р.
2. Медведєв В. В. Новітні властивості антро¬погенно змінених ґрунтів. Сценарії антропоген¬ної еволюції ґрунтового покриву. Харків, 2017. 162 с.
3. Van Capelle, C., Schrader, S., Brunotte, J. Tillage-induced changes in the functional diversity of soil biota: a review with a focus on German data. Eur. J. SoilBiol. 2012. Vol. 50. Р. 165-181.
4. Lee K. Earthworms: Their Ecology and Rela¬tionship with Soils and Land Use. Sydney : Academ¬ic Press, 1985. 411 р.
5. Симочко Л. Ю. Біологічна активність ґру¬нту природних та антропогенних екосистем в умовах низинної частини Закарпаття. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біо¬логія. 2008. Вип. 22. С. 152-154.
6. Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Эко¬логия почв. Учение об экологических функциях почв. М. : Издательство МГУ, 2012. 413 с.
7. Paoletti M. G. The role of earthworms for as¬sessment of sustainability and as bioindicators. Agri¬culture, Ecosystems and Environment. 1999. Vol. 74. Р. 137-155.
8. Гиляров М. С. Зоологический метод диа¬гностики почв. М. : Наука, 1965. 276 с.
9. Kladivko E. J. Tillage systems and soil eco¬logy. Soil Till. Res. 2001. Vol. 61. Р. 61-76.
10. Muller A. K., Westergaard K., Christen¬sen S., and Sorensen S. J. The diversity and function of soil microbial communities exposed to different disturbances. Micro. Ecol. 2002. Vol. 44. Р. 49-58.
11. Lapied E., Nahmani J., Rousseau G. X. In¬fluence of texture and amendments on soil properties and earthworm communities. Appl. Soil Ecol. 2009. Vol. 43. P. 241-249. https://doi.Org/10.1016/j.apsoil.2009.08.004
12. Edwards, C. A. The importance of earth-worms as key representatives of the soil fauna. In:
Edwards, C. (Ed.), Earthworm Ecology. 2nd ed. Bo¬ca Raton : CRC Press, 2004. 456 p.
13. Paoletti M. G. The role of earthworms for assessment of sustainability and as bioindicators. Agriculture, Ecosystems and Environment. 1999. Vol. 74. Р. 137-155.
14. Бородіна К. І., Товстика О. В. Залежність густини популяції lumbricus terestris у шарах ґру¬нту від сукупної дії абіотичних факторів в умо¬вах північного сходу України. ScienceRise: Bio¬logical Science. 2017. № 5(8). С. 4-7. https://doi. org/10.15587/2519-8025.2017.113006
15. Scheu S. Effects of earthworms on plant growth: patterns and perspectives. Pedobiologia 47. 2003. P. 846-856. https://doi.org/10.1078/0031- 4056-00270
16. Van Groenigen J. W., Lubbers I. M., Vos H. M., Brown G. G., De Deyn B. G., and van Groenigen J. K. Earthworms increase plant produc¬tion: a meta-analysis. Sci. Rep. 2014. Vol. 4. P. 63¬65. https://doi.org/10.1038/srep06365
17. Curry J. P., Byrne D., Schmidt O. Intensive cultivation can drastically reduce earthworm popula¬tions in arable land. Eur. J. Soil Biol. 2002. Vol. 38. P. 127-130.
18. Гумус і ґрунт: Дощові черв'яки. 2018.
SoilTEQ URL: http://www.soilteq.eu/uk/blog-uk/ vladimir-vrba-lyudvik-hules-doshovi-chervyaki/
19. Morris N., Miller P., Froud-Williams R. The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment: a review. Soil Till. Res. 2010. Vol. 108. P. 1-15.
20. Soane B. D., Ball B. C., Arvidsson J., Basch G., Moreno F., Roger-Estrade J. No-till in northern, western and south-western Europe: a re-view of problems and opportunities for crop produc¬tion and the environment. Soil Till. Res. 2012. Vol. 118. P. 66-87.
21. Capowiez Y., Stephane S., Stephane C., Pierre B., Guy R., Hubert B. Role of earthworms in regenerating soil structure after compaction in re¬duced tillage systems. Soil Biol. Biochem. 2012. Vol. 55. P. 93-103.
22. Urban C. Build up your no-till soils and earthworms will come. Soil Health. 2014. URL:
https://www.no-tillfarmer.com/articles/3948-build-up-
your-no-till-soils-and-earthworms-will-come?v=preview
23. Alvarez R. A review of nitrogen fertilizer and conservation tillage effects on soil organic car¬bon storage. Soil Use and Management, 2005. Vol. 21, no. 1. Р. 38-52.
24. Nosowitz D. Cover crops can triple the amount of earthworms in soil. Modern farmer. Plants. 2019. URL: https://modernfarmer.com/2019/ 09/cover-crops-can-triple-the-amount-of-earthworms -in-soil/
25. Singh J., Singh Sh., Vig A. P. Extraction of earthworm from soil by different sampling methods: a review. Environment, Development and Sustaina¬bility. 2016. Vol. 18. P. 1521-1539.
26. Islam K. R., Weil R. R. Microwave irradia¬tion of soil for routine measurement of microbial biomass carbon. Biology and Fertility Soil. 1998. Vol. 24. P. 408-416. https://doi.org/10.1007/s003740050451
27. Танчик С. П., Одарченко О. М. Вплив «нульового» і традиційного обробітку ґрунту на кількість дощових черв'яків у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України. Віс¬ник полтавської державної аграрної академії.
2016. № 3. С. 25-27.
28. Ernst G., Emmerling C. Impact of five dif¬ferent tillage systems on soil organic carbon content and the density, biomass, and community composi¬tion of earth-worms after a ten year period. Eur. J. Soil Biol. 2009. Vol. 45. P. 247-251.
Capowiez Y., Cadoux S., Bouchant P., Ruy S., Roger-Estrade J., Richard G., Boizard H. The effect of tillage type and cropping system on earthworm communities, macroporosity and water infiltration. Soil Till. Res. 2009. Vol. 105. P. 209-216.

Переглядів анотації: 87
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
Н. О. , Д., & В. М. , К. (2021). ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА КІЛЬКІСТЬ ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ ТА ВЕЛИЧИНУ МІКРОБНОЇ БІОМАСИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 72-80. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.72-80