ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ВОДОРОЗЧИННОЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ТА БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

  • Потапенко Л. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Горбаченко Н. І. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: лізиметрична установка, волога, водорозчинна органічна речовина, біогенні елементи, мікробні препарати, системи удобрення

Анотація

Мета. Дослідити особливості вертикальної міграції продуктів біологічної трансформації органічної речовини та біогенних елементів у дерново-підзолистому ґрунті за різних режимів кореневого живлення рослин. Методи. Лізиметричного досліду, агрохімічні, математико-статистичні. Результати. На основі досліджень, проведених у тривалому лізиметричному досліді на дерново-підзолистому ґрунті, встановлено періодично промивний тип водного режиму, унаслідок чого за сівозміну за використання мінеральної системи удобрення втрачається на фоні без інокуляції — 37 мм вологи, 23 кг/га водорозчинних гумусових речовин, азоту (NO3–) — 55 кг/га, окису кальцію — 91 кг/га та 26 кг/га окису магнію. Застосування мікробних препаратів зменшує втрати цих елементів до 33 мм, 20 кг/га, 52 кг/га, 83 кг/га і 25 кг/га відповідно. Визначено, що середня інфільтрація вологи з шару 0–155 см під культурами суцільного посіву становила 25–37 мм на фоні без використання мікробних препаратів та 22–33 мм на фоні інокуляції. Мінеральна система удобрення збільшувала втрати ґрунтового розчину проти контрольних варіантів на 9 мм та на 7 мм відповідно до фонів. Найменші втрати продуктивної вологи відзначено у варіантах, де використовували сидеральні добрива. У разі заміни мінеральної системи удобрення сидерально-мінеральною та органо-мінеральною без шкоди для врожайності культур сівозміни можливе зменшення втрат продуктивної вологи в 1,5 раза, зниження втрат лабільної ґрунтової органічної речовини в 1,7–1,8 раза, нітратного азоту на 8–10 %, кальцію на 18–24 % та на 40–50 % магнію. За рахунок використання біопрепаратів спостерігається зменшення втрат нітратного азоту на 5–18 %, магнію — на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %. Висновки. Для зменшення невиробничих втрат вологи, водорозчинної органічної речовини та сполук біогенних елементів доцільно використовувати зелену масу сидератів та мікробні препарати на фоні мінеральної системи та системи удобрення NРК + гній. Застосування мікробних препаратів сприяє зменшенню втрат нітратного азоту на 5–18 %, магнію — на 5–14 %, кальцію — на 6–16 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Созінов О. О. Агроекологія — шляхи до ноосфери. Агроекологія та біотехнологія. 2000. Вип. 4. С. 3-12.
2. Устойчивость земледелия — проблемы и пути решения / Под ред. В. Ф. Сайко. К. : Уро¬жай, 1996. 208 с.
3. Носко Б. С., Патика В. П., Тараріко О. Г. Шляхи підвищення родючості ґрунтів у сучас¬них умовах сільськогосподарського виробницт¬ва. К. : Аграрна наука, 1999. 110 с.
4. Тараріко Ю. О. Формування сталих агро- екосистем: теорія і практика. К. : Аграрна наука, 2005. 508 с.
5. Макаренко Н. А. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на ґрунтову сис¬тему : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук / Інститут агроекології та біотехнології УААН. К., 2002. 36 с.
6. Прянишников Д. Н. Избранные сочине-ния. Т. 1. Агрохимия. М. : Колос, 1965. 767 с.
7. Кук Дж. У. Регулирование плодородия почв. М. : Колос, 1980. 520 с.
8. Мазур Г. А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів. К. : Аграрна наука, 2008. 308 с.
9. Бердніков О. М., Волкогон В. В., Потапе¬нко Л. В., Козар С. Ф. Агрохімічна оцінка ефек¬тивності біопрепаратів у вузькоспеціалізованій сівозміні. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 44-50. https://doi.org/10.35868/ 1997-3004.31.44-50
10. Бердніков О. М., Волкогон В. В., Мірош¬ниченко М. М., Гриник І. В., Потапенко Л. В. Значення лізиметричних досліджень в еколого- агрохімічній оцінці аграрних технологій. Агро¬екологічний журнал. Вип. 1. 2020. С. 58-70. https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201271
11. Kim N., Zabaloy V. C., Guan K., Villa- mil M. B. Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. Soil. Biol. Bio- chem. 2020. № 142. P. 1-14. https://doi.org/ 10.1016/j.soilbio.2019.107701
12. Мудрак О. В. Пріоритетні напрямки роз- витку в АП< України. Агроекологія і біотехноло- гія. 2000. Вип. 4. С. 68-76.
13. Аринушкина Е. М. Руководство по хи-мическому анализу почв. 2-е изд. М. : Изд-во МГУ, 1970. 487 с.

Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
Л. В. , П., & Н. І. , Г. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ ВОДОРОЗЧИННОЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ТА БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 81-87. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.81-87