БІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ДІЇ АГРОБАКТЕРИНУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

  • Токмакова Л. М. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Трепач А. О. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: ґрунтові мікроорганізми, інокуляція, мінеральні добрива, біопрепарат Агробактерин, трансформація фосфору ґрунту, ферменти, чорнозем вилужений, кукурудза

Анотація

Мета. Визначити інтенсивність біологічної трансформації фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за дії мікробного препарату Агробактерину та різних норм мінеральних добрив. Методи. Польового досліду (на чорноземі вилуженому), мікробіологічні (облік чисельності фосфатмобілізувальних бактерій в ризосфері рослин кукурудзи, біохімічні (визначення фосфатазної активності, ступеня рухомості фосфатів у ризосферному ґрунті рослин), статистичні. Результати. Встановлено, що протягом вегетаційного періоду в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату Агробактерину зростає чисельність бактерій, які гідролізують мінеральні сполуки фосфору та органічні фосфати ґрунту. Враховуючи особливості впливу мінеральних добрив на розвиток фосфатмобілізувальних бактерій у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи, оптимальним є застосування туків у дозах, що не перевищують N90P90K90. Водночас фосфатазна активність ризосферного ґрунту найвищих значень сягає у фазу цвітіння; у фазу молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи показники значно знижуються внаслідок уповільнення засвоєння фосфору рослинами. За дії інокуляції підвищується ступінь рухомості фосфатів у ризосферному ґрунті рослин, що виражається в зниженні їх вмісту внаслідок посиленого поглинання рослинами. У фазу молочно-воскової стиглості рухомість фосфатів знижується від 0,42 (у контролі без добрив) до 0,23 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину, що свідчить про підсилення засвоєння рослинами фосфору. Висновки. За впливу Агробактерину активізуються процеси трансформації фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи, зростає чисельність фосфатмобілізувальних бактерій, підвищується фосфатазна активність та ступінь рухомості фосфатів, що впливає на засвоєння рослинами фосфору. Як наслідок, підвищується винос фосфору з урожаєм культури від 51,2 (у контролі без добрив) до 83,4 кг/га (у варіанті із застосуванням Агробактерину), ефективність фосфорного живлення рослин за внесення N90P90K90 складає 62,9 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Черенков А. В., Циков В. С., Дзюбецький Б. В. Технологія вирощування кукурудзи в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Дніпропетровськ. 2011. 51 с.

Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2011. 156 с.

Остапчук М. О., Поліщук І. С., Мазур О. В., Максимов А. М. Використання біопрепаратів — перспективний напрямок вдосконалення агротехнологій. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 2. С. 5–17.

Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.

Горина Э. И., Илялетдинов А. Н. Мобилизация минеральных фосфатов почвы и удобрений чистыми культурами бактерий. Каз. ССР Акад. Хабарлары, Изв. АН Каз.ССР Сер. Биол. 1976. № 4. С. 25–28.

Braunova O., Bernat Y. Utilization of phosphorus from Ca3(PO4)2 by soil micromycetes. Actafac. rerum natur. Univ. comen. Microbiol. 1980 (1981). № 8–9. Р. 129–142.

Муромцев Г. С. Павлова В. Ф. Выделение почвенных микроорганизмов, мобилизирующих фосфаты железа и алюминия. Доклады ВАСХНИЛ. 1975. Вып. 1. С. 7–9.

Токмакова Л. М. Розробка прийомів і створення мікробіологічних препаратів для покращення фосфатного живлення і підвищення продуктивності цукрових буряків: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Інститут землеробства УААН, Київ, 1997. 16 с.

СОУ 01.11-37-782:2008. Насіння зернових та зернобобових культур. Технологічний процесс нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: [Чинний від 2009-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 18 с.

ДСТУ ISO 11465:2001. Якість ґрунту. Визначення сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний метод (ISO 11465:1993, IDT): [Чинний від 2003-01-01]. Київ : Держстандарт України, 2002. 13 с.

Експериментальна ґрунтова мікробіологія / За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2010. 464 с.

Чириков Ф. В. Агрохимия калия и фосфора. Москва, 1956. 462 с.

Агрохімічний аналіз: підручник / За ред. М. М. Городнього. 2-ге вид. Київ, 2005. 476 с.

ДСТУ 4727-2007. Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук фосфору за методом Карпінського-Зам’ятіної в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського: [Чинний від 2008-01-01]. Київ, Держспоживстандарт України, 2008. 9 с.

Ehrlich H. L. Geomicrobiology. 4-th ed. New York, 2002. 800 p.

Karl D. M. Phosphorus, the staff of life. Nature. 2000. Vol. 406. P. 31–32. https://doi.org/ 10.1038/35017683

Ali Khan A., Jilani G., Akhtar M. S., Saqlan M. S., Rasheed М. Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in Crop Production. J. Agric. Biol. Sci. 2009. Vol. 1, № 1. P. 48–58.

Хазиев Ф. Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. Москва, 1982. 202 с.

Dick W. A., Tabatai M. A. Potential uses of soil enzymes. F. B. Jr. Metting (Ed.). Soil Microbial Ecology: Applications inAgricultural and Environmental Management. NewYork : Marcel Dekker, 1992. Р. 95–127.

Gianfreda L., Rao M. A., Piotrowska A., Palumbo G., Colombo C. Soil enzyme activity esasaffected by anthropogenic alterations: intensive agricultural practices and organic pollution. Science of the Total Environment. 2005. № 341. С. 265–279. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.10.005

Карпинский Н. П., Глазунова Н. М. Изменение степени подвижности почвенных фосфатов в длительных микрополевых опытах при внесении фосфорных удобрений. Агрохимия. 1993. № 9. С. 3.

Трепач А. О., Токмакова Л. М., Ларченко І. В. Трансформація сполук фосфору у кореневій зоні рослин кукурудзи за дії фосфатмобілізувальних бактерій. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали ХII наук. конф. молодих вчених (м. Чернігів, 24– 25 жовтня). Чернігів, 2017. С. 54–56.

Частная физиология полевых культур / Под ред. Е. И. Кошкина. Москва, 2005. 344 с. ISBN 5-9532-0164-8.


Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
Л. М. , Т., & А. О. , Т. (2021). БІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ДІЇ АГРОБАКТЕРИНУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 44-52. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.44-52