ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ

  • Потапенко Л. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Горбаченко Н. І. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: дерново-підзолистий ґрунт, поживний режим ґрунту, мікробні препарати, система удобрення, урожайність

Анотація

Мета. Вивчити вплив систематичного застосування мінеральної, традиційної органомінеральної й альтернативних систем удобрення та інокуляції насіння на формування поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту. Методи. Польового досліду, агрохімічні, балансово-розрахункові, статистичні. Результати. На основі досліджень, проведених у тривалому стаціонарному досліді на дерново-підзолистому ґрунті, встановлено суттєвий вплив досліджуваних систем удобрення в поєднанні з мікробними препаратами на поживний режим ґрунту. Найвищий рівень мінеральних сполук азоту, рухомого фосфору та обмінного калію протягом ротації сівозміни спостерігали за тривалого використання органо-мінеральної системи удобрення NРК + гній + сидерат. Водночас наприкінці ротації сівозміни вміст мінеральних сполук азоту підвищився на 23 %, фосфору — на 8 % та калію — на 34 % на фоні без інокуляції та на 34 %, 10 % і 34 % відповідно на фоні інокуляції, якщо порівняти з традиційною системою удобрення NРК + гній. За рахунок застосування мікробних препаратів за цієї системи удобрення відбулося збільшення вмісту азоту в орному шарі ґрунту на 7 %, рухомого фосфору — на 3 % та обмінного калію — на 6 % до показників їх вмісту на початку ротації сівозміни. Доведено, що найвищий рівень продуктивності сівозміни в перерахунку на кормові одиниці забезпечила органо-мінеральна система удобрення сидерат + + гній + NPK, що перевищило продуктивність сівозміни на ділянках за традиційною системою удобрення NРК + гній на 21 % на фоні без інокуляції та на 26 % на фоні інокуляції. За рахунок застосування мікробних препаратів спостерігається підвищення продуктивності сівозміни на 10–13 %. Висновки. Оптимальний поживний режим дерново-підзолистого ґрунту формується за використання мікробних препаратів та органо-мінеральної системи удобрення на основі органічних добрив у вигляді гною середньосівозмінною дозою 10 т/га та бобового сидерату на фоні мінеральних добрив N60Р50К60. Така система удобрення забезпечує за ротацію сівозміни відтворення родючості ґрунту, високі показники економічної та енергетичної ефективності вирощування культур та їхньої продуктивності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бердніков О. М., Мірошниченко М. М., Потапенко Л. В., Чмель О. П., Тельцов В. О., Волкогон В. В., Мілютенко Т. Б. Зміни якості та родючості ґрунту за різних рівнів біологізації землеробства у зоні Полісся / Теорія і практика грунтоохоронного моніторингу. Х. : ФОП Бровін О. В., 2016. С. 122–154.

Doran J. W., Sarrantonio A., Liebig M. A. Soil health and sustainable. Adv. Agronom. 1996. Vol. 56. P. 1–54.

Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях. Науково-практичні рекомендації / За ред. В. В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.

Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Борулько Р.О., Бердніков О. М. Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин. Вісник аграрної науки. 2010. № 5 С. 25–28.

Балюк С. А., Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л. Ресурсозберігаючі і екологічно безпечні заходи підвищення родючості кислих ґрунтів. Посібник українського хлібороба. 2010. С. 114– 116.

Заришняк А. С., Цвей Я. П., Іваніна В. В. Оптимізація удобрення та родючості грунту в сівозмінах. К. : Аграрна наука, 2015. 208 с.

Надточій П. П., Ратошнюк В. І., Ратошнюк Т. М. Вплив добрив і обробітку на якісний стан дерново-підзолистого грунту та продуктивність польових культур сівозміни в умовах Житомирського Полісся. Вісник аграрної науки. №5 (818). 2021. С. 5–15. https://doi.org/10.31073/ agrovisnyk202105-01

Польовий В. М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.

Системи удобрення сільськогосподарських культур у землеробстві початку ХХI століття / За ред. С. А. Балюка і М. М. Мірошниченка. К. : Альфа-стевія, 2016. 400 с.

Тараріко О. Г. Охорона родючості ґрунтів у контексті продовольчої безпеки. Вісник аграрної науки. № 2. 2003. С. 5–9.

Kim N., Zabaloy V. C., Guan K., Villamil M. B. Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. Soil. Biol. Biochem. 2020. № 142. Р. 1–14. https://doi.org/10. 1016/j.soilbio.2019.107701

Екологічні аспекти удобрення сільськогосподарських культур / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграр. наука, 2019. 264 с.

Бердніков О. М., Волкогон В. В., Потапенко Л. В., Козар С. Ф. Агрохімічна оцінка ефективності біопрепаратів у вузькоспеціалізованій сівозміні. Сільськогосподарська мікробіологія. 2020. Вип. 31. С. 44–50. https://doi.org/10.35868/ 1997-3004.31.44-50

Патика В. П., Тараріко Ю. О., Мельничук Т. М. Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин. К. : Аграрна наука, 2000. 26 с.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
Л. В. , П., & Н. І. , Г. (2021). ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 53-60. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.53-60