КОЛЕКЦІЯ ШТАМІВ TESCHOVIRUS A, SAPELOVIRUS A, ENTEROVIRUS G ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

  • Дерев’янко С. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Teschovirus A, Sapelovirus A, Enterovirus G, колекція штамів вірусів, таксономія, номенклатура

Анотація

Мета. Упорядкування колекції штамів ентеровірусів свиней (ЕВС), виділених на території України, відповідно до вимог Міжнародного комітету з таксономії вірусів і доповнення її новими штамами Teschovirus A (TV-A), Sapelovirus A (SV-A), Enterovirus G (EV-G). Методи. Вірусологічні, серологічні, молекулярно-генетичні, інструментальні та статистичні. Виділення, культивування вірусів та визначення їхньої біологічної активності проводили у перещеплюваній культурі клітин нирки ембріону свині (СНЕВ). Титр вірусу розраховували за методом Ріда і Менча. Типову належність вірусів визначали в реакції нейтралізації вірусу в культурі клітин СНЕВ. Видову належність — у полімеразній ланцюговій реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ ПЛР) за використання видоспецифічних праймерів до TV-A, SV-A та EV-G, розроблених нами. Електронну мікроскопію вірусів проводили на трансмісійному електронному мікроскопі методом негативного контрастування. Статистичну обробку проводили в програмах Microsoft Office Excel та StatSoft STATISTICA 12. Результати. У підсумку епізоотичного обстеження впродовж 2002–2019 років відібрано 1216 зразків матеріалів для вірусологічних досліджень. Із застосуванням послідовних пасажів у культурі клітин СНЕВ виділено 274 ізоляти вірусів. За результатами вивчення їхніх фізико-хімічних, морфологічних, біологічних властивостей їх зараховано до ЕВС. У зв’язку зі зміною таксономії та номенклатури ЕВС проведено серологічну та генетичну рекласифікацію 30 штамів вірусів, виділених на території України, серед яких 14 еталонних штамів за класифікацією Романенка В. П., 7 виробничих штамів, 9 штамів з поліантигенними властивостями та 4 штами, які не мали антигенної спорідненості з вірусами відомих серотипів ЕВС за класифікацією Романенка В. П. Встановлено, що еталонні штами ЕВС за тривіальною класифікацією Романенка В. П. належать до виду TV-A роду Teschovirus. У підсумку проведених серологічних досліджень ЕВС-10 M 2323, ЕВС-12 K 22, ЕВС-13 Л 90, ЕВС-14 M 116, ЕВС-16 Г 95, ЕВС-17 B 111, ЕВС-18 Ч 184, ЕВС-19 Д 227, ЕВС-20 И 249, ЕВС-23 И 393 зараховано до TV-A1; ЕВС-11 K 9, ЕВС-15 Ч 73 — до TV-A3; ЕВС-22 B 151 — до TV-A6. ЕВС-21 П 142 не має антигенної спорідненості з еталонними штамами TV-A, SV-A та EV-G і належить до нового серотипу. Виробничі штами ЕВС-1 Перечинський 642, Березнянський 652, Чернігівський 2372 рекласифіковано як TV-A1. Штами ЕВС з поліантигенними властивостями Г 31 та Л 2661 мають міжтипові антигенні з TV-A 1, 10, 11-го та TV-A 3, 6, 10-го серотипів відповідно. Штам ЕВС нового серотипу Ч 881 рекласифіковано як SV-A. Штами ЕВС Т 3, Ч 863, Ч 878 є новими серотипами TV-A. Висновки. У підсумку проведених досліджень з 1216 проб матеріалу виділено 274 ізоляти вірусів. Доповнено колекцію 20 еталонними штамами Teschovirus A, Sapelovirus A та Enterovirus G. Проведено генетичну та серологічну рекласифікацію 30 штамів ЕВС, виділених в Україні. Упорядковано колекцію штамів вірусів відповідно до сучасної таксономії й номенклатури. Депоновано 7 штамів вірусів. Доповнено колекцію вірусів 4 штамами Teschovirus A нових серотипів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Trefny L. Massenerkangungen von Sweinen in Teschener Lend. Zverolek. Obzor. 1930. № 23. С. 253–236.

Klоbouk A. Encephalomyelitis enzootica suum. Immunisation activa. Zverolek. Rozpravy. 1935. № 9. С. 73–85.

Dunne H. W., Wang T. J., Ammermann E. H. Classification of North American porcine Enteroviruses: a comparison with Europian and Japanese strains. Infect.Immunol. 1971. Т. 4, № 5. С. 619– 631. https://doi.org/10.1128/iai.4.5.619-631.1971

Knowless N. J., Buckley L. S., Pereira H. G. Classification of porcine enteroviruses by antigenic analysis and cytopathic effects in tissue culture: desciption of 3 new serotypes. Arch. Virol. 1979. Vol. 62. № 3. С. 201–208. https://doi.org/10.1007/ BF01317552

Auerbach J. Serologische Klassifizierung porziner Enterovirus Feldisolate aus Schweinen mit zentralnervosen Storungen mittels Neutralisationstest und indirekter Immunfluoreszenz und Beschreibung von zwei neuen Serotypen (PEV12 und PEV13) / Giessen: Fachbereich Veterinar medizin, Justus-Liebig-Universitat (Germany), 1993.

Auerbach J., Prager D., Neuhaus S., Loss U., Witte K. H. Grouping of porcine enteroviruses by indirect immunofluorescence and description of two new serotypes. Journal of Veterinary Medicine. Series B. 1994. Vol. 41. № 4. P. 277–282. https:// doi.org/10.1111/j.1439-0450.1994.tb00228.x

Honda E., Kimata, A., Hattori I., Kumagai T., Tsuda T., Tokui T. A serological comparison of 4 Japanese isolates of porcine enteroviruses with the International Reference strains. Japanese Journal of Veterinary Science. 1990. Vol. 52. № 1. P. 49–54. https://doi.org/ 10.1292/jvms1939.52.49

Рождественский В. А. Эпизоотологическое значение энтеровирусов свиней. Научно-техническая конференция «Сельськохозяйственная наука — производству». Тез. Докл. Чернигов, 1967. С. 137–140.

Романенко В. П. Хвороба Тешена: монографія. К. : Урожай, 1974. 80 с.

Вакцина против болезни Тешена свиней: пат. 931 Украинa. МПК A61K 39/125, В. П. Романенко, О. Г. Прус; заявитель и патентообладатель: Украинский головной научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии. № 2838704/30-15, заявл. 15.11.79; опубл. 15.12.1993.

Романенко В. Ф., Прусс О. Г., Полевик Е. И. Диагностики болезни Тешена свиней. Ветеринария. 1988. № 11. С. 65.

Романенко В. Ф., Прусс О. Г., Купневская Л. В. Иммунофлуоресцентный метод диагностики энзоотического энцефаломиелита свиней. Ветеринария. 1982. № 4. С. 69–70.

Бова Т. О., Дерев’янко С. В., Сорока В. І. Прискорений метод діагностики ензоотичного енцефаломієліту (хвороби Тешена) свиней. Мікробіологічний журнал. 2005. Т. 67. № 9. С. 49–56.

Романенко В. Ф. Инструкция о мероприятиях по борьбе с энзоотическим энцефаломиелитом (болезнью Тешена) свиней. Ветеринария. 1979. № 2. С. 35–37.

Набор для диагностики энтеровирусного гастроэнтерита свиней: пат. 2006179 РФ. МКИ G 01 N 33/533, В. Ф. Романенко, Е. И. Полевик; заяв. Украинский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, заявл. 02.02.1991; опубл. 29.12.1994.

Набір діагностикумів етеровірусного гастроентериту свиней: пат. 25055 Україна. МПК A61K 39/225, В. П. Романенко, О. І. Полевік; заяв. Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, № 93007062, заявл. 20.05.1993; опубл. 25.12.1998, Бюл. № 6.

Набор для диагностики энтеровирусной пневмонии свиней: пат. 2006037 РФ. МКИ G 01 N 33/533, В. Ф. Романенко, И. Н. Пинчук, А. А. Бокун, Н. В. Бабич; заяв. Украинский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, № 5016275, заявл. 02.12.1991; опубл. 15.01.1994.

Романенко В. П., Прусс О. Г., Полевiк О. I., Бабiч Н. В., Дерев’янко С. В. Компактний набiр препаратiв для дiагностики ентеровiрусних пневмоентеритiв свиней. Аграрна наука виробництву. 1998. № 4. С. 20.

Derevianko S., Golovko A. Properties of strains Teschovirus A of new serotypes isolated in Ukraine. V. Blikhar et al. (Eds.) New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2019. P. 187–204. https://doi.org/10.30525/978-9934-588- 15-0-76

Романенко В. Ф., Деревянко С. В. Антигенные свойства циркулирующих штаммов энтеровирусов свиней. Ветеринария. 2002. № 5. С. 18–22.

Романенко В. Ф., Полевик Е. И., Прусс О. Г., Бабич Н. В., Бокун А. А., Пинчук И. Н. Таксономия энтеровирусов свиней. Ветеринария. 1993. № 5. С. 26–29.

Дерев’янко С. В., Полевiк О. I., Сорока В. I. Рекомбінація i її значення в еволюції ентеровiрусiв свиней. Наукове обґрунтування сталого розвитку агроекологічних систем Чернігівщини в ринкових умовах i обмеженого ресурсного забезпечення: матерiали Науково-практичної конференції молодих вчених-аграріїв Чернігівщини (м. Чернігів, 5–6 квітня). Чернігів, 1999. С. 32–35.

Дерев’янко С. В. Антигенна характеристика ізолятів ентеровiрусiв свиней, видiлених в господарствах України. Вчимося господарювати: матерiали Науково-практичного семiнару молодих вчених та спецiалiстiв (м. Чернігів, 22–23 листопада). Чернігів, 1999. С. 292–293.

Pringle C. R. Virus taxonomy at the XIth international congress of virology, Sydney, Australia, 1999. Archives of virology. 1999. Т. 144. № 10. С. 2065–2070. https://doi.org/10.1007/ s007050050728

Zell R., Dauber M., Krumbholz A., Henke A., Birch-Hirschfeld E., Stelzner A., Prager D., Wurm R. Porcine Teschovirus comprise at least eleven distinct serotypes: molecular and evolutionary aspects. J. Virol. 2001. Т. 75. № 4. С. 1620– 1631. https://doi.org/10.1128/JVI.75.4.1620-1631. 2001

Kaku Y., Sarai A., Murakami Y. Genetic reclassification of porcine enteroviruses. J. Gen. Virol. 2001. Т. 82. № 2. P. 417–424. https://doi.org/ 10.1099/0022-1317-82-2-417

Doherty M., Todd D., McFerran N., Hoey E. M. Sequence analysis of a porcine enterovirus serotype 1 isolate: relationships with other picornaviruses. J. Gen. Vir. 1999. Т. 80. С. 1929– 1941. https://doi.org/10.1099/0022-1317-80-8-1929

Adams M. J., Lefkowitz E. J., King A. M., Harrach B., Harrison R. L., Knowles N. J. et al. Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses. Arch Virol. 2017. Т. 162. № 8. С. 2505– 2538. https://doi.org/10.1007/s00705-017-3358-5

Zell R., Delwart E., Gorbalenya A. E., Hovi T., King A. M. Q., Knowles N. J. et al. ICTV Virus Taxonomy Profile: Picornaviridae. J. Gen. Virol. 2017. Т. 98. № 1. С. 2421–2422. https:// doi.org/10.1099/jgv.0.000911

Genus: Teschovirus – Picornaviridae – Positive-sense RNA Viruses – ICTV: веб-сайт ICTV. URL: https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_onl ine_report/positive-sense-rna-viruses/picornavirales/ w/picornaviridae/704/genus-teschovirus (дата звернення: 02.12.2021).

Oba M., Naoi Y., Ito M., Masuda T., Katayama, Y., Sakaguchi, S. et al. Metagenomic identification and sequence analysis of a Teschovirus A — related virus in porcine feces in Japan, 2014–2016. Infection, Genetics and Evolution. 2018. Т. 66. С. 210–216. https://doi.org/10.1016/j.meegid. 2018.10.004

Yang T., Li R., Yao Q., Zhou X., Liao H., Ge M., Yu X. Prevalence of porcine teschovirus genotypes in Hunan, China: identification of novel viral species and genotypes. Journal of General Virology. 2018. Т. 99. № 9. С. 1261–1267. https://doi.org/10.1099/jgv.0.001129

Yang T., Lu Y., Zhang L., Li X., Chang Y. Novel species of Teschovirus B comprises at least three distinct evolutionary genotypes. Transboundary and Emerging Diseases. 2020. Т. 67. № 2. С. 1015–1018. https://doi.org/10.1111/tbed.13400

Witzany G. Crucial steps to life: From chemical reactions to code using agents. Biosystems. 2016. Т. 140. С. 49–57. https://doi.org/10.1016/ j.biosystems.2015.12.007

ICTV: веб-сайт. URL: https://talk.ictvon line.org/taxonomy/ (дата звернення: 02.12.2021).

Picornaviridae – Picornaviridae – Positivesense RNA Viruses – ICTV: веб-сайт. URL: https:// talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/po sitive-sense-rna-viruses/picornavirales/w/picornaviri dae (дата звернення: 02.12.2021).

Oba M., Naoi Y., Ito M., Masuda T., Katayama Y., Sakaguchi S. et al. Metagenomic identification and sequence analysis of a Teschovirus A — related virus in porcine feces in Japan, 2014–2016. Infection, Genetics and Evolution. 2018. Т. 66. С. 210–216. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018. 10.004

Tseng C. H., Tsai H. J. Sequence analysis of a duck picornavirus isolate indicates that it together with porcine enterovirus type 8 and simian picornavirus type 2 should be assigned to a new picornavirus genus. Virus Res. 2007. Т. 129. № 2. С. 104– 114. https://doi.org/ 10.1016/j.virusres.2007.06.023

Boros Á., Nemes C., Pankovics P., Kapusinszky B., Delwart E., Reuter G. Porcine teschovirus in wild boars in Hungary. Arch Virol. 2012. Т. 157. № 8. С. 1573–1578. https://doi.org/10.1007/ s00705-012-1327-6

Buitrago D., Cano-Gómez C., Agüero M., Fernandez-Pacheco P., Gómez-Tejedor C., JiménezClavero M. Á. A survey of porcine picornaviruses and adenoviruses in fecal samples in Spain. J Vet Diagn Invest. 2010. Т. 22. № 5. С. 763–766. https://doi.org/10.1177/104063871002200519

Романенко В. Ф., Прусс О. Г., Бабич Н. В. Классификация энтеровирусов свиней. Вiсник аграрної науки. 1993. № 1. С. 94–101.

Reed L. J., Muench H. A simple method of estimation of fifty per cent endpoints. Am. J. Hyg. 1938. Т. 27. № 3. P. 493–497. https://doi.org/10. 1093/oxfordjournals.aje.a118408

Bogel К., Maer A. Untersuchungen uber die Chloroform-resistenz der Enteroviren des Rindes und des Schwienes. Zbl. Vet. Med. 1961. Т. 8, № 9. С. 908–922. https://doi.org/10.1111/j.1439- 0442.1961.tb00665.x

Mayr A., Bachmann P. A., Bibrack B., Wittmann G. Virologische Arbeitsmethoden. Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1977. 321 p.

Rovozzo G. C., Burke C. N. A manual of basic virological techniques. Inc. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973. 376 p.

Matheka H. D., Mayr A. Der stabilisierende und reaktivierende Einfluss von Trypsin auf das Virus der Teschener Krankheit (Schweinelahmung) und die Inaktivirung von Maul-und-Klauenseuche (MKS) Virus durch dieses Enzym. Arch. ges. Virusforsch. 1962. Т. 12. № 4. С. 463–471.

Спосіб одержання гіперімунної сироватки крові до вірусів тварин і рослин: пат. 58734 Україна. МПК G12N 33/53 (2006.01), Т. О. Бова, І. В. Волкова, С. В. Дерев’янко; заявл. 26.04.2011; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.

Сорока В. І., Бокун А. О., Божок Л. В., Дерев’янко С. В., Бова Т. О. Рекомендації з діагностики, профілактики та ліквідації тешо-, ентеровірусних енцефаломієлітів свиней. Чернігів, 2006. 28 с.

Головко А. М., Дерев’янко С. В., Бова Т. О., Сорока В. І., Кацимон В. В. Конструювання видоспецифічних праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації тешовірусів та ентеровірусів А і В. Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Чернігів : ЦНТЕІ. 2009. № 10. С. 156– 165.

Штам Porcine teschovirus для удосконалення діагностики тешовірусних хвороб свиней: пат. 75115 Україна. МПК (2012.01) С12N 7/00, А61К 39/25 (2006.01), С. В. Дерев’янко, Т. О. Бова, В. І. Сорока, А. О. Бокун, Л. В. Божок, Н. В. Бабіч; заявл. 12.04.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

Штам Porcine teschovirus для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів: пат. 57372 Україна. МПК (2011.01) С12N 7/00, А61К 39/125, А61К 39/187 (2011.01), С12R 1/92 (2006.01), С. В. Дерев’янко, В. І. Сорока, А. А. Бокун, Л. В. Божок, Т. О. Бова; заявл. 26.07.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4.

[OIE] Office International des Epizooties. Manual. Manual of Standards for Diagnostic Test and Vaccines. Paris, 2008. 598 р.

Романенко В. Ф., Полевик Е. И. Этиология энтеровирусного гастроэнтерита свиней. Ветеринария. 1992. № 3. С. 29–30.

Романенко В. П., Пiнчук I. М. Вiрусологiчнi дослiдження та критерiї визначення етiологiї ентеровiрусної пневмонiї свиней. Вiсник аграрної науки. 1993. № 4. С.25–27.

Lin W., Cui S., Zell R. Phylogeny and evolution of porcine teschovirus 8 isolated from pigs in China with reproductive failure. Archives of virology. 2012. Т. 157. № 7. P. 1387–1391. https:// doi.org/10.1007/s00705-012-1315-x

Malik Y. S., Bhat S., Vlasova A. N., Wang F. I., Touil N., Ghosh S. et al. Teschovirus. In: Emerging and Transboundary Animal Viruses. Livestock Diseases and Management / Malik Y., Singh R., Yadav M. (eds). Singapore : Springer, 2020. 377 p. https://doi.org/10.1007/978-981-15- 0402-0_6

Божок Л. В., Дерев’янко С. В., Сорока В. І., Гриценко Л. М., Задорожна В. І. Циркуляція ентеровірусів свиней та визначення їх антигенних зв’язків з ентеровірусами людини. Мікробіологічний журнал. 2003. Т. 65. № 4. С. 62–67.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
С. В. , Д. (2021). КОЛЕКЦІЯ ШТАМІВ TESCHOVIRUS A, SAPELOVIRUS A, ENTEROVIRUS G ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 69-85. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.69-85