СИМБІОТИЧНА АЗОТФІКСУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ НУТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ

  • Г. М. Господаренко Уманський національний університет садівництва
  • І. В. Прокопчук Уманський національний університет садівництва
  • С. В. Прокопчук Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: азотфіксувальні бактерії, нут, чорнозем опідзолений, мінеральні добрива, врожайність.

Анотація

Наведено результати досліджень впливу мінеральних добрив у поєднанні з інокуляцієюазотфіксувальними бактеріями на симбіотичну азотфіксувальну здатність та продуктивність нуту на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Передпосівнабактеризація сприяла активному формуванню і функціонуванню симбіотичного апарату заумови, що фон азотних добрив не перевищував 60 кг/га. За дії мінеральних добрив як окремо,так і в поєднанні з інокуляцією насіння врожайність нуту підвищувалася на 10,8–15,2 ц/гапорівняно з варіантом без добрив і без інокуляції.Встановлено, що для отримання високих і стабільних урожаїв зерна нуту на чорноземіопідзоленому Правобережного Лісостепу України з низьким вмістом азоту лужногідролізованих сполук і підвищеним вмістом рухомих сполук фосфору та калію, система його удобрення повинна передбачати застосування фосфорних і калійних добрив у дозі по 60 кг/га д. р.під основний обробіток ґрунту, а азотних — під передпосівну культивацію. Насіння передсівбою слід обробляти суспензією молібдату амонію та Ризобофіту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Розвадовський А. М. Інтенсивна технологія вирощування овочевого гороху / Розвадовський А. М. ― К. : Урожай, 2000. ― 40 с.
2. Ушкаренко В. О. Зрошуване землеробство / Ушкаренко В. О. ― К. : Урожай, 1994. ― 325 с.
3. Комок М. С. Ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами сої в залежності від виду біопрепарату / М. С. Комок, В. В. Волкогон, Л. В. Косенко // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2010. – Вип. 11. – С. 7–19.
4. Нагорний В. І. Агротехнічне значення та роль сої в екологізації сільськогосподарського виробництва / В. І. Нагорний, Ю. А. Романько // Вісник Сумського НАУ. ― 2009. ― Вип. 11 (18).
— С. 79–83.
5. Бушулян О. В. Рекомендації з вирощування нуту в південному Степу України / О. В. Бушулян //
Посібник Українського хлібороба. Науково-практичний щорічник. ― К., 2012. ― ―
С. 304–307.
6. Бабич А. О. Зернобобовые культуры / Бабич А. О. ― К. : Урожай, 1984. ― 96 с.
7. Господаренко Г. Особливості удобрення зернобобових / Господаренко Г. ― The Ukrainian Farmer. ― 2013. ― № 2. ― С. 66–68.
8. Січкар В. Технологія вирощування нуту в Україні / В. Січкар, О. Бушулян // Пропозиція. ― 2001. ― № 10. ― С. 42–43.
9. Патыка В. Ф. Эфективность применения ризоторфина и азотных удобрений под сою на орошаемых землях юга Украины / В. Ф. Патыка // Агрохимия. ― 1987. ― № 12. ― С. 37.
10. Дробышева Н. И. Влияние удобрений на образование клубеньков и урожай сои / Н. И. Дробышева // Агрохимия. ― 2000. ― № 2. ― С. 59–61.
11. Михайлов В. Г. Реакція сортів і селекційних номерів сої на зміну умов середовища / В. Г. Михайлов, О. З. Щербина, Л. С. Романяк // Корми і кормовиробництво. ― 2001. ― № 47. ― С. 27–29.
12. Посыпанов Г. С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха / Посыпанов Г. С.
— М. : Агропромиздат, 1991. ― 299 с.
13. Пат. 2195104 Российская Федерация, А01G7/00. Способ оценки азотфиксирующей способности бобовых культур / Сидорова К. К., Назарюк В. М., Кленова М. И.; заявители патентообладатели Институт цитологи и генетики СО РАН, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН. – № 2001109176/13; заявл. 05.04.2001; опубл. 27.12.2002.
14. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: навчальний посібник / [В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін]. ― Херсон : Айлант, 2008. ― 272 с.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 32 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Господаренко, Г. М., Прокопчук, І. В., & Прокопчук, С. В. (2017). СИМБІОТИЧНА АЗОТФІКСУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ НУТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ. Сільськогосподарська мікробіологія, 25, 25-30. https://doi.org/10.35868/1997-3004.25.25-30