Публікаційна етика

Для всіх учасників процесу публікування наукових матеріалів (автора(-ів), члена(-ів) редакційної колегії журналу, рецензента та видавця) необхідно узгодити позиції і виробити стандарти етичної поведінки. Основні питання етики для нашого журналу регламентуються такими документами: CommitteeonPublicationEthics(COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors

Обов'язки відповідального редактора

Основні умови редакційної політики журналу щодо справедливого/чесного підходу до оцінки всіх публікацій. Подані рукописи оцінюються за їх інтелектуальний зміст незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичної філософії (політичних поглядів) їх авторів.

Конфіденційність. Будь-які рукописи, отримані для розгляду, розглядаються як конфіденційні документи. Відповідальний редактор та будь-який член редакційної колегії не мають права розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім автора публікації, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редакційно-видавничої/консультаційної ради та самого видавця. Надважлива інформація або ідеї, отримані у процесі рецензування, мають зберігатися конфіденційно та не використовуватися у корисливих цілях.

Запобігання конфлікту інтересів. Рецензенти не мають права розглядати й надавати оцінку рукописам, в яких вони мають конфлікт інтересів, пов'язаний із конкурентними чи іншими відносинами або зв'язками з їх авторами. Неопубліковані матеріали, про які йдеться в поданому рукописи, не можна використовувати у власному дослідженні редактора без письмової згоди автора(-ів).

Всі автори повинні розкривати в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитись як вплив на результати або їх інтерпретацію в рукописі. Всі джерела фінансової підтримки проекту мають бути розкриті.

Обов'язки авторів

Етика наукових публікацій

 

Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника "Сільськогосподарська мікробіологія" керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція дотримується рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics). Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових його рецензування та видання.

 

  1. Обов'язки авторів

Автори повинні усвідомлювати, що несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису, що передбачає дотримання таких принципів:

1.1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, шахрайські або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

1.2. Брати участь у процесі експертної оцінки рукопису статті. Головний редактор може запитати у авторів вихідні дані наукової статті для редакційного огляду, і автори повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим, і повинні зберігати вихідні матеріали впродовж певного періоду після публікації матеріалів.

1.3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичним і неприйнятним. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення до публікації редакцією збірника не приймаються.

1.4. Усвідомлювати, що несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.

1.5. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення при проведенні дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від їхнього джерела. Всі джерела повинні бути розкриті. Навіть якщо використовуються письмові чи ілюстративні матеріали великого числа людей, дозвіл на це має бути отримано і представлено в редакцію.

1.6. Представляти до редакції оригінальний рукопис, який не був поданий до іншого журналу і не перебуває зараз на розгляді, а також статтю, що раніше не публікувалася. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Текст статті повинен бути оригінальним, тобто публікуватися в представленому вигляді в періодичному друкованому виданні вперше. Якщо елементи рукопису раніше опубліковано в іншій статті, автори зобов'язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, і можуть використовуватися тільки як основа для нових висновків.

1.7. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Іншим людям, які брали участь у деяких аспектах роботи, повинна бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

1.8. У разі виявлення істотних помилок або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакція збірника дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж представити редакції докази правильності представленої інформації.

1.9. Вказувати в своїх рукописах усі джерела фінансування роботи, повідомляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів.

 

  1. Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає в дотриманні наступних принципів:

2.1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору – прийняти рішення про публікацію.

2.2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і усунутися від процесу рецензування.

2.3. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня та/або співробітники підрозділу, в якому працює автор.

2.4. Будь-який рукопис, отриманий від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Її не можна обговорювати з іншими особами, за винятком осіб, зазначених.

2.5. Рецензент повинен бути об'єктивним. Неприпустимі персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.

2.6. Рецензенту, по можливості, необхідно виявляти опубліковані статті, що мають відношення до рецензованої статті і не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деяке спостереження, висновок або аргумент з рецензованої статті вже раніше зустрічалися в літературі, має супроводжуватися точним бібліографічним посиланням. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.

2.7. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись конфіденційності цієї інформації та ідей.

2.8. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов'язаними зі статтею.

 

  1. Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

У своїй діяльності редакція і члени редакційної колегії збірника несуть відповідальність за оприлюднення авторських творів і керуються наступними основоположними принципами:

3.1. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового збірника керується достовірністю поданих даних та науковою значимістю розглянутої роботи.

3.2. Головний редактор не повинен мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які він відхиляє чи приймає.

3.3. Головний редактор збірника несе відповідальність за рішення про те, які з поданих статей, будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу, уникаючи наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Головний редактор журналу для ухвалення рішення може консультуватися із членами редакційної колегії та рецензентами.

3.4. Головний редактор оцінює рукопис виключно за його науковий зміст – безвідносно до расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів авторів рукопису.

3.5. Головний редактор і члени редакційної колегії збірника не повинні розкривати ніяку інформацію за представленою в журнал статті нікому, крім автора(ів), призначених та потенційних рецензентів, інших співробітників редакції і, при необхідності, видавця.

3.6. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором та членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).

3.7. Головний редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

3.8. Стаття, в разі прийняття до опублікуванню, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

3.9. Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації вони повинні приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань.

3.10. Головний редактор, та співробітники редакції збірника повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. Якщо це необхідно, то при вирішенні питання про залучення нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

 

  1. Принципи професійної етики в діяльності видавця

У своїй діяльності видавець несе відповідальність за оприлюднення авторських робіт, що викликає необхідність дотримуватися основоположних принципів і процедур:

4.1. Сприяти виконанню етичних обов'язків редакційною колегією, рецензентами і авторами відповідно до даних вимог.

4.2. Надавати підтримку редакції журналу у розгляді претензій до етичних аспектів опублікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та/або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов'язків редакторів.

4.3. Надавати підтримку редакції збірника у розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та/або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов'язків редакторів.

4.4. Усвідомлювати, що діяльність збірника не є комерційним проектом і не несе в собі мети одержання прибутку.

4.5. Бути завжди готовим опублікувати виправлення, роз'яснення, спростування і вибачення, коли це необхідно.

4.6. Надавати редакції збірника можливість виключення публікацій, що містять плагіат і недостовірні дані.